Data przyjazdu
Data wyjazdu
Twój adres email

-5% rabatu na nocleg naliczy się, gdy podasz swój adres email.

Rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.

 

Regulamin Hotelu Włoskiego

Regulamin HOTELU WŁOSKIEGO

 1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin,

Hotel – HOTEL WŁOSKI ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań, kategoria obiektu ***,

Właściciel Hotelu – HOTEL WŁOSKI (NIP: 7771102742, REGON: 300934880) ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań,

Strony Hotelu – strona internetowa www.hotelwloski.pl oraz wszystkie jej podstrony,

Usługi Hotelu – zakwaterowanie w pokojach hotelowych Hotelu na oznaczony okres czasu (oznaczony dzień – doba lub okres świadczenia usługi) oraz inne usługi świadczone w zakresie działalności Hotelu w związku z tym zakwaterowaniem, informacje o których zostały zamieszczone przez Właściciela Hotelu na Stronach Hotelu w formie opisu lub fotografii,

Doba hotelowa – okres czasu między godziną 14:00, a godziną 12:00 dnia następnego,

Cena Regularna – cena za Usługi Hotelu podana z obowiązującym podatkiem lub obowiązującymi podatkami w złotych polskich (PLN) obowiązująca dla Usług Hotelu wykonywanych w okresie czasu zawierającym się w kolejnych Dobach hotelowych pomiędzy godz. 14:00 w niedzielę a godziną 12:00 w piątek (pięć Dób hotelowych), oprócz okresów czasu, dla których obowiązują Cena Targowa,

Cena Weekendowa – cena za Usługi Hotelu podana z obowiązującym podatkiem lub obowiązującymi podatkami w złotych polskich (PLN) obowiązująca dla Usług Hotelu wykonywanych w okresie czasu zawierającym się w kolejnych Dobach hotelowych pomiędzy godz. 14:00 w piątek a godziną 12:00 w niedzielę (dwie Doby hotelowe), oprócz okresów czasu, dla których obowiązują Cena Targowa,

Międzynarodowe Targi Poznańskie – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 14 60-734 Poznań, KRS 0000202703, NIP: 777-00-00-488, REGON: 004870933, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 42 310 200,00 złotych,

Targi – imprezy targowe organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod nazwami: POLAGRA-FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych, BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, MEBLE POLSKA – Targi Mebli, REKLAMA 360 – Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii Reklamowej, LOOK – Forum Fryzjerstwa, INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA, TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych, POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska,

Duże Konferencje Medyczne – konferencje lub zebrania lub zjazdy organizowane przez różne podmioty dla lekarzy oraz przedstawicieli branży medycznej,

Cena Targowa – cena za Usługi Hotelu podana z podatkiem lub podatkami w złotych (PLN) obowiązująca dla Usług Hotelu wykonywanych w okresie czasu – Doby hotelowe pomiędzy godz. 14:00 poprzedzającą pierwszy dzień Targów (np. Targi rozpoczynają się 22 stycznia, to pierwsza Doba hotelowa, dla której obowiązuje Cena Targowa, zaczyna się 21 stycznia o godzinie 14:00), a godziną 12:00 w Dobie hotelowej ostatniego dnia Targów (np. jeżeli targi kończą się 25 stycznia, to ostatnia Doba hotelowa, dla której obowiązuje Cena Targowa, zaczyna się 24 stycznia o godzinie 14:00 i kończy się 25 stycznia o godzinie 12:00),

pojęcie Ceny Targowej obejmuje Cenę dla Targów „A”, Cenę dla Targów „B”, Cenę dla Dużych Konferencji Medycznych,

Cena dla Targów „A” – cena Usług Hotelu obowiązująca dla okresów czasu trwania (Doby hotelowe) imprez targowych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod nazwą: POLAGRA-FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych, BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, MEBLE POLSKA – Targi Mebli,

Cena dla Targów „B” – cena Usług Hotelu obowiązująca dla okresów czasu trwania (Doby hotelowe) imprez targowych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod nazwami: REKLAMA 360 – Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii Reklamowej, LOOK – Forum Fryzjerstwa, INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA, TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych, POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska,

Cena dla Dużych Konferencji Medycznych -cena Usług Hotelu obowiązująca dla okresów czasu trwania (Doby hotelowe) Dużych Konferencji Medycznych,

Rezerwacja – informacja o zamiarze skorzystania przez Klienta z zakwaterowania w pokojach hotelowych Hotelu oraz innych Usług Hotelu w oznaczonym dniu lub podanym okresie czasu,

System rezerwacyjny – system rezerwacyjny HOTELU WŁOSKIEGO, kolejne formularze dostępne na stronie https://system.hotelwloski.com/booking?execution=e1s1 pozwalające na dokonanie Rezerwacji poprzez wykonanie następujących czynności: określenie terminu w którym Klient zamierza skorzystać z Usług Hotelu, wybór Usług Hotelu, podanie danych Klienta, w tym danych kontaktowych, określeniem sposobu płatności, w tym określenie ewentualnego obowiązku Przedpłaty; Przed zakończeniem dokonywania Rezerwacji, tj. przed wyborem przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, System rezerwacyjny podaje Klientowi wyświetloną na ekranie urządzenia telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient:

 1. informację o dokonanych w poprzednich formularzach Systemu rezerwacyjnego wyborach Klienta, w tym: nazwa i opis wybranych Usług Hotelu, okres czasu w jakim Klient zamierza skorzystać z tych Usług Hotelu, ceny brutto (z podatkiem) poszczególnych wybranych przez Klienta Usług Hotelu, łączna cenie brutto (z podatkiem) wszystkich wybranych przez Klienta Usług Hotelu, określenie sposobu i terminu zapłaty należności (ceny) za wybrane Usługi Hotelu ze wskazaniem dokumentu dotyczącego tej płatności, oraz ewentualne określenie obowiązku Przedpłaty ze wskazaniem sposobu oraz terminu dokonania Przedpłaty (tylko w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami),

 2. treść klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 3. treść postanowień Regulaminu,

przy czym zapoznanie się oraz akceptacja klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz postanowień Regulaminu są dobrowolne, aczkolwiek niezbędna dla celów dokonania Rezerwacji, tj. bez zapoznania się i akceptacji klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz bez zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji – wybór przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”,

Klient – podmiot korzystający ze Systemu rezerwacyjnego w celu złożenia Rezerwacji lub który złożył Rezerwację: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub pomiot nie posiadającego osobowości prawnej, w imieniu której lub którego działa upoważniona osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Przedpłata – płatność przez Klienta części lub całości należności (ceny) za Usługi Hotelu objęte Rezerwacją, dokonanie Przedpłaty może nastąpić gotówką lub przelewem na numer rachunku bankowego Właściciela Hotelu wskazany w formularzu Systemu rezerwacyjnego lub przez obciążenie karty kredytowej lub płatniczej Klienta (obsługiwane karty: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS, JCB), z podaniem: numeru karty (bez spacji między poszczególnymi cyframi), daty ważności kartyobsługa kart kredytowych lub płatniczych następuje przy zastosowaniu systemu POLCARD, wprowadzanie danych zabezpieczone przy zastosowaniu protokołu szyfrującego SSL, obowiązek dokonania Przedpłaty może dotyczyć jedynie Klienta będącego Przedsiębiorcą,

Gość – osoba fizyczna korzystająca z Usług Hotelu,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, dokonująca czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Umowa – umowa sprzedaży Usług Hotelu zawarta pomiędzy Właścicielem Hotelu a Klientem; zawarcie Umowy pomiędzy Właścicielem Hotelu a Klientem następuje z chwilą otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Systemu rezerwacyjnego wiadomości e-mail o temacie „Potwierdzenie rezerwacji w Hotelu Włoskim”,

Anulowanie Rezerwacji – rezygnacja z Usług Hotelu określonych Rezerwacją albo Umową.

 1. W celu korzystania ze Stron Hotelu konieczne jest posługiwanie się sprzętem telekomunikacyjnym wyposażonym w funkcjonującą przeglądarkę internetową z aktywną opcją obsługi plików typu cookies (tzw. „ciasteczek”) oraz javascript, umożliwiającego wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1024×768. Właściciel Hotelu zaleca korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego.

 2. Kontakt ze Hotelem lub Właścicielem Hotelu można nawiązać:

 1. drogą telefoniczną: pod numerem telefonu: + 48 61 833 52 62,

 2. faksem: pod numerem faksu: + 48 61 833 52 61,

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres info@hotelwloski.pl.

Kontakt telefoniczny i faksowy z Hotelem oraz Właścicielem Hotelu pod numerem telefonu: + 48 61 833 52 62 lub faksu: + 48 61 833 52 61, jak również kontakt pocztą elektroniczną e-mail – wysyłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail Hotelu – jest możliwy przez całą dobę,

 1. adres korespondencyjny: HOTEL WŁOSKI ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań.

 1. Zabronione jest przesyłanie przy pomocy Systemu rezerwacji lub na adres e-mail Hotelu jakichkolwiek treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

 1. Zasady korzystania z Usług Hotelu – Regulamin Hotelu Włoskiego

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu podanych niżej Zasadach korzystania z Usług Hotelu – regulaminie Hotelu Włoskiego, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest dla celów zakwaterowania na doby.

 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty dla celów zakwaterowania na jedną dobę.

 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub w rezerwacji potwierdzonej przez Właściciela Hotelu, Gość powinien zgłosić w recepcji Hotelu do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 5. Życzenia Gości dotyczące przedłużenia pobytu są uwzględniane w miarę posiadanych w Hotelu możliwości zakwaterowania.

 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobie trzeciej, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 7. Osoba odwiedzająca Gościa, niezameldowana w Hotelu, może przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 16:00. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za osobę odwiedzającą Gościa.

 8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejsze Zasady korzystania z Usług Hotelu – regulamin Hotelu Włoskiego wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub innych Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu.

 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji Hotelu, co umożliwi obsłudze Hotelu reakcję.

 10. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  1. profesjonalną i uprzejmą obsługę,

  2. sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,

  3. warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu,

  4. sprawność urządzeń technicznych.

 11. Na życzenie Gościa, pracownicy Hotelu będą wykonywać dla Gościa nieodpłatnie następujące usługi:

 1. udzielania informacji związanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych,

 2. budzenie o oznaczonej godzinie,

 3. przechowywanie bagażu (pracownicy Hotelu mogą odmówić przyjęcia bagażu na przechowywanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego), chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

 4. przechowywania (w czasie pobytu Gościa w Hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną; pracownicy Hotelu mogą odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt wiele miejsca, chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Właściciel Hotelu ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827), o ile Właściciel Hotelu i Gość nie postanowiły inaczej.

 2. Gość powinien zawiadomić pracowników Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

 4. Zachowanie Gościa lub innej osoby przebywającej w Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia Usług Hotelu osobie, która narusza tę zasadę.

 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzającej go osoby.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te będą przechowywane w Hotelu przez 3 (słownie: trzy) miesiące.

 1. Dokonywanie i anulowanie Rezerwacji

 1. Rezerwacje mogą być dokonywane przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. Informacje na Stronach Hotelu, w tym informacje dotyczące Usług Hotelu, cen: Cena Regularna, Cena Weekendowa, Cena Targowa, nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. System rezerwacyjny zawiera obowiązujące dla dokonania danej Rezerwacji ceny wszystkich dostępnych Usług Hotelu (wraz z podatkami), z podaniem łącznej ceny (wraz z podatkami) wszystkich wybranych przez Klienta Usług Hotelu.

 3. Rezerwacja dla okresów czasu obowiązywania Ceny Regularnej lub Ceny Weekendowej z dojazdem Gościa przed godz. 18:00 pierwszej doby, w której mają być świadczone Usługi Hotelu objęte Rezerwacją, nie wymaga Przedpłaty. W przypadku braku przyjazdu Gościa zgłoszonego w recepcji Hotelu do godz. 18:00 pierwszej doby, w której mają być świadczone Usługi Hotelu objęte Rezerwacją, Rezerwacja traci moc.

 4. Rezerwacja dla okresów czasu obowiązywania Ceny Regularnej lub Ceny Weekendowej z planowanym dojazdem Gościa po godz. 18:00 pierwszej doby, w której mają być świadczone Usługi Hotelu objęte Rezerwacją, wymaga, w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Przedpłaty w wysokości równej kwocie ceny za Usługi Hotelu objęte Rezerwacją za pierwszą dobę świadczenia Usług Hotelu, kwota wysokości Przedpłaty w kwocie brutto (z podatkiem) jest podawana przez System rezerwacyjny.

 5. Rezerwacja dla okresów czasu obowiązywania Ceny Regularnej lub Ceny Weekendowej w przypadku, gdy Rezerwacja ma dotyczyć Usług Hotelu obejmujących zakwaterowanie w pięciu lub więcej pokojach Hotelu, wymaga, w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, dokonania Przedpłaty w wysokości równej kwocie ceny za Usługi Hotelu objęte Rezerwacją za całość okresu czasu świadczenia Usług Hotelu, kwota wysokości Przedpłaty w kwocie brutto (z podatkiem) jest podawana przez System rezerwacyjny.

 6. Rezerwacja dla okresów czasu obowiązywania Ceny Targowej wymaga, w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Przedpłaty w wysokości równej kwocie ceny za Usługi Hotelu objęte Rezerwacją za całość okresu czasu świadczenia Usług Hotelu, kwota wysokości Przedpłaty w kwocie brutto (z podatkiem) jest podawana przez System rezerwacyjny.

 7. Po wybraniu przez Klienta w formularzu Systemu rezerwacji przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, to jest po dokonaniu Rezerwacji, następuje przetwarzanie informacji podanych przez Klienta w Rezerwacji.

 8. Przetwarzanie informacji podanych w Rezerwacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch minut od momentu wybrania przez Klienta przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 9. Klient, na adres e-mail podany w formularzu Systemu rezerwacji, otrzymuje – wiadomość e-mail o temacie „Potwierdzenie rezerwacji w Hotelu Włoskim” („potwierdzenie dokonania Rezerwacji”), zawierającą:

  1. informację o potwierdzeniu zawarcia Umowy z podaniem danych Hotelu oraz Właściciela Hotelu, danych Klienta, w tym danych kontaktowych Klienta, nazw i opisów Usług Hotelu objętych Umową, w szczególności z podaniem daty lub okresu zakwaterowania w pokojach hotelowych Hotelu, określenie cen brutto (z podatkiem) oraz łącznej ceny brutto (z podatkiem) Usług Hotelu objętych Umową z informacją o sposobie i terminie zapłaty łącznej należności (ceny) za Usługi Hotelu oraz wskazaniem dokumentu dotyczącego tej płatności,

  2. dane kontaktowe Hotelu oraz Właściciela Hotelu wskazane w cz. I ust. 3 Regulaminu,

  3. informację o sposobie i terminie dokonania Przedpłaty (jeżeli takowa jest wymagana, tylko w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami),

  4. informację dotyczącą warunków składania reklamacji z danymi kontaktowymi Właściciela Hotelu na które Klient może zgłaszać reklamacje,

  5. informację o braku możliwości odstąpienia od Umowy,

  6. treść Regulaminu.

 1. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia dokonania Rezerwacji stanowi moment zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Właścicielem Hotelu, na warunkach wynikających z tej potwierdzonej Rezerwacji.

 2. Kwoty ceny za Usługi Hotelu określone w formularzu systemu Rezerwacji zaakceptowanym przez Klienta przyciskiem „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” stanowią ostateczne i całkowitą sumę należności (łączną cenę) wraz z podatkiem lub podatkami, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić za Usługi Hotelu objęte Rezerwacją.

 3. Płatności za Usługi Hotelu objęte Umową, z zastrzeżeniem przypadków obowiązku dokonania Przedpłaty, powinno nastąpić w Hotelu w dacie przyjazdu Klienta do Hotelu i może następować: gotówką lub przelewem na numer rachunku bankowego Właściciela Hotelu lub przez obciążenie karty kredytowej lub płatniczej Klienta (obsługiwane karty: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS, JCB), z podaniem: numeru karty (bez spacji między poszczególnymi cyframi), daty ważności kartyobsługa kart kredytowych lub płatniczych następuje przy zastosowaniu systemu POLCARD, wprowadzanie danych zabezpieczone przy zastosowaniu protokołu szyfrującego SSL. Dokonanie płatności należności (zapłaty ceny) jest warunkiem wydania kluczy do pokoju hotelowego w Hotelu.

 4. Obowiązek dokonania Przedpłaty ma miejsce w przypadkach Klientów będących Przedsiębiorcami i dotyczących Rezerwacji dla okresów czasu obowiązywania Ceny Regularnej lub Ceny Weekendowej z planowanym dojazdem Gościa po godz. 18:00 pierwszej doby, w której mają być świadczone Usługi Hotelu objęte Rezerwacją, Rezerwacji dla okresów czasu obowiązywania Ceny Regularnej lub Ceny Weekendowej w przypadku, gdy Rezerwacja ma dotyczyć Usług Hotelu obejmujących zakwaterowanie w pięciu lub więcej pokojach Hotelu oraz Rezerwacji dla okresów czasu obowiązywania Ceny Targowej. Dokonanie płatności Przedpłaty i przekazanie dowodu jej dokonania na adres poczty elektronicznej e-mail info@hotelwloski.pl w terminie określonym w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji jest warunkiem ważności Rezerwacji. Brak dokonania Przedpłaty w terminie określonym w poprzednim zdaniu stanowi o utracie ważności przez Rezerwację.

Przedpłata może zostać dokonana gotówką w recepcji Hotelu albo przelewem z rachunku bankowego Klient, w przypadku przelewu konieczne jest podanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska albo nazwy Klienta oraz daty pobytu w Hotelu lub przez obciążenie karty kredytowej lub płatniczej Klienta (obsługiwane karty: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS, JCB), z podaniem: numeru karty (bez spacji między poszczególnymi cyframi), daty ważności kartyobsługa kart kredytowych lub płatniczych następuje przy zastosowaniu systemu POLCARD, wprowadzanie danych zabezpieczone przy zastosowaniu protokołu szyfrującego SSL.

 1. Konsument jest zobowiązany tylko do takich płatności, które wyraźnie zaakceptował. W przypadku, w którym miałoby dojść do poniesienia przez Konsumenta dodatkowych płatności, obciążenie Konsumenta tymi płatnościami nastąpi dopiero uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta na obciążenie go tymi płatnościami.

 2. Rezerwacja pozostaje w mocy do godziny 18:00 w dniu określonego Rezerwacją przyjazdu Klienta do Hotelu, chyba że inny termin pozostawania Rezerwacji w mocy został wyraźnie zastrzeżony przy dokonywaniu Rezerwacji. Zastrzeżenie to jest wyraźnie podane w formularzu Systemu rezerwacyjnego oraz w treści potwierdzenia dokonania Rezerwacji.

 3. Anulowanie Rezerwacji może być dokonane mailem na adres info@hotelwloski.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 61 833 52 62, w przypadku Anulowania Rezerwacji, dla której to Rezerwacji została dokonana Przedpłata (dotyczy tylko Klientów będących Przedsiębiorcami), kwota Przedpłata jest zatrzymywana w całości przez Właściciela Hotelu, bez zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi.

 4. Wszystkie Usługi Hotelu wykonywane są z najwyższą starannością i przy zachowaniu najwyższego poziomu usług zgodnego z kategorią Hotelu.

 5. Wszystkie Usługi Hotelu wykonywane w czasie i na warunkach określonych Umową – Rezerwacją potwierdzoną przez Właściciela Hotelu.

 1. Reklamacje

 1. Właściciel Hotelu ponosi odpowiedzialność względem Klienta za nieprawidłowe wykonanie objętych Umową Usług Hotelu.

 2. Reklamacje można składać osobiście w recepcji Hotelu lub:

 1. drogą telefoniczną: pod numerem telefonu: + 48 61 833 52 62,

 2. faksem: pod numerem faksu: + 48 61 833 52 61,

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres info@hotelwloski.pl.

Kontakt telefoniczny i faksowy z Hotelem oraz Właścicielem Hotelu pod numerem telefonu: + 48 61 833 52 62 lub faksu: + 48 61 833 52 61, jak również kontakt pocztą elektroniczną e-mail – wysyłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail Hotelu – jest możliwy przez całą dobę,

 1. na adres korespondencyjny: HOTEL WŁOSKI ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań

 1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zakończenia świadczenia Usług Hotelu objętych Umową (wyjazdu Klienta z Hotelu).

 2. Złożenie Reklamacji ma charakter dobrowolny, a jej niezłożenie nie zamyka Klientowi możliwości dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

 3. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

 1. niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług Hotelu na rzecz Klienta lub

 2. niedotrzymania określonego w Umowie standardu Usług Hotelu lub

 3. niewłaściwego rozliczenia Usług Hotelu,

jak również innych stwierdzonych przez Klienta nieprawidłowości wykonania objętych Umową Usług Hotelu.

 1. Dla celów jak najszybszego odniesienia się do Reklamacji, Właściciel Hotelu prosi o opisanie w Reklamacji stwierdzonej przez Klienta lub Gościa nieprawidłowości wykonania objętych Umową Usług Hotelu z podaniem terminu (daty) wystąpienia tych nieprawidłowości, numeru pokoju Hotelu, gdzie stwierdzono wystąpienie tych nieprawidłowości, szkody poniesionej przez Klienta lub Gościa z podaniem dowodów jej wystąpienia i wysokości oczekiwanego przez Klienta lub Gościa odszkodowania.

 2. W przypadku zasadności Reklamacji Klientowi będzie przysługiwać zwrot całości należności (całości ceny) za Usługi Hotelu zapłaconej przez Klienta oraz odszkodowanie za szkodę poniesioną przez Klienta.

 3. Właściciela Hotelu ustosunkuje do Reklamacji w terminie 14 (słownie czternastu) dni od dnia jej otrzymania, w razie braku ustosunkowania się przez Właściciela Hotelu do Reklamacji w terminie 14 (słownie czternastu) dni od dnia jej otrzymania, Reklamację uznaje się za uzasadnioną.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy

Zgodnie z przepisami art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, wobec czego w przypadku Usług Hotelu objętych Umową z określeniem w Umowie dnia lub okresu świadczenia usługi, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest HOTEL WŁOSKI (NIP: 7771102742, REGON: 300934880) ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wszelkie informacje dotyczące przysługujących Klientowi uprawnieniach wynikających z przetwarzania jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Zasadach ochrony danych osobowych, z których wyciąg dostępny jest zarówno na stronie internetowej www.hotelwloski.pl oraz w Recepcji Hotelu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie uchyla, nie wyłącza ani też nie modyfikuje uprawnień Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dalej jako: „przepisy bezwzględnie obowiązujące”). W każdym przypadku sprzeczności postanowienia Regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, stosuje się te przepisy bezwzględnie obowiązujące.

 3. Znaki towarowe, nazwy usług, nazwy imprez targowych, jak również ich organizatora oraz ich opisy używane na Stronach Hotelu lub w Regulaminie należą do ich właścicieli, zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych i są objęte ochroną prawną. Kopiowanie zdjęć lub opisów lub innej treści ze Stron Hotelu tylko za zgodą Właściciela Hotelu.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.hotelwloski.pl.

 5. Klient ma możliwość odczytu oraz skopiowania treści Regulaminu na swój sprzęt telekomunikacyjny.

 6. Zmiany treści Regulaminu mogą następować tylko ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.hotelwloski.pl. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji Regulaminu.

 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających Usług Hotelu lub dokonujących Rezerwacji przed dniem wejścia w życie tych zmian Regulaminu.